แนะนำการใช้งานระบบ SalesDesk สำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator)


นำเข้าและส่งออก Lead (Manage Import & Export Lead)

 

     - นำเข้า Lead (Lead Import) : แนะนำวิธีนำเข้ารายชื่อ Lead ครั้งละจำนวนมาก 

     - ส่งออก Lead (Lead Export) : ส่งออกข้อมูล Lead จากระบบ SalesDesk เพื่อเก็บเป็นรายงานหรือนำข้อมูลไปใช้งานต่อในระบบอื่น ๆ

     - ส่งออกทะเบียนลูกค้า (Account Export) : ส่งออกข้อมูลของลูกค้าที่มีการขึ้นทะเบียน (Register) เรียบร้อยแล้ว